KVV


VISOKOTLAČNI PARNI KOTAO – KVV

Kotlovi na tekuća i plinovita goriva
1_kotao
2_gorač
3_el.kom.ormar
4_podest
A _glavni parni ventil
B _sigur. ventil C_odmuljivanje i ispust
D_odpjenjivanje
E_napajanje
F_vodokazi
G_nivoregulator
H_nivosklopka I_manometar
J_presostati
K_odzračivanje
L_ulazni otvori
M_otvor za čišćenje
N_termostat d. pl.


Konstrukcija

Kotao je konstruiran kao vertikalni vodocijevni kotao. Ravne vertikalne vodene cijevi smiještene su u dva koncentrična niza tako da tvore cilindrično ležište. Cijevi su i dolje i gore zavarene u prstenaste komore. Cijevi se međusobno dodiruju tako da se u ložištu osigurava pretlak.

Gornja prstenasta komora ujedino je i parni dom kotla. Parni mjehurići koji nastaju u vodenim cijevima, penju se brzo u parni dom, pa tako ne izazivaju lokalno pregrijavanje na stijenkama. Razlika u temperaturi unutarnjeg i vanjskog reda cijevi održava živu cirkulaciju vode u kotlu.

Gorač je smješten na vrhu kotla i plamen zrači sredinu ložišta jednako zagrijavajući uži krug vodenih cijevi. Još uvijek vreli plinovi obilaze kanal kojeg sačinjavaju oba reda cijevi, pa u drugom krugu obilaze vanjski red cijevi i plašta. Time je toplina dimnih plinova iskorištena, a dimnjača smiještena bočno na plaštu kotla odvodi dimne plinove u dimnjak.

Pregled, remont i čiščenje moguće je vršiti kroz dva ulazna otvora, a na donjoj komori kroz dva poklopca. Kotao se preko četiri nogara može učvrstiti na podlogu.

Namjena

Kotao je namjenjen proizvodnji suho zasićene pare do 10 bar učinka 400, 600 i 1000 kg/h.
Navedeni učinci se postižu ako je temperatura napojne vode 105oC, što se postiže ako kotlovsko postrojenje ima napojni spremnik sa otplinjačem. Koristi li se napojna voda temperature 20oC navedeni učinci su manji za 10%. Napominjemo da se u tom slučaju u vodu dodaje hidrazinhidrat u cilju odstranjivanja kisika.

Kotao spada u grupu malih parnih kotlova, a izveden je kao vertikalni vodocijevni kotao.Takva izvedba kotla zahtijeva malu tlocrtnu površinu za njegovu ugradnju, pa se kotao može smiestiti i u skućenim radnim prostorima.
Zauzeće radne površine je 5 do 6 puta mnje od klasične izvedbe parnih kotlova.
Kotao ima ugrađen gorač na plinovito ili tekuće gorivo ili pak kombinirani gorač ulje-plin.


 

OPIS JED. MJERE KVV 400 KVV 600 KVV 1000
TEHNIČKI PODACI PROIZVODNJA PARE kg/h 400 600 1000
TOPLINSKI UČINAK kW 262 394 655
STUPANJ KORISNOSTI % 87,2 87,5 87,8
TEMPERATURA NAPOJNE VODE °C 105 105 105
MAX. RADNI PRETLAK bar 10 10 10
OTPOR STRUJANJA OT. PLINOVA Pa 437 732 1554
VOLUMEN DIM. PLINOVA m3/h 624 933 778
SADRŽAJ VODE m3 0,393 0,592 0,752
MASA KOTLA kg 1085 1660 2035
NABOJNA PUMPA tip VCV 50/10 VCV 50/10 VCV 50/10
DIMENZIJE h VISINA KOTLA DO PRIRUBNICA mm 2488 2418 2993
h1 VISINA KOTLA mm 2423 2363 2928
h2 VISINA NAGORA mm 500 500 500
h3 OS DIM. PRIKLJUČAKA mm 1225 1145 1428
h4 VISINA DIM. PRIKLJUČAKA mm 1425 1395 1746
dk PROMJER KOTLA mm 900 1200 1200
dd PROMJER DIM. PRIKLJUČAKA mm 200 250 300
PRIKLJUČCI A GLAVNI PARNI VENTIL NO40 NP16 NO50 NP16 NO40 NP16
B SIGUR. VENTIL NO25 NP16 NO32 NP16 NO40 NP16
C ODMULJIVANJE I ISPUST NO40 NP16
D ODPJENJIVANJE NO25 NP16
E NAPAJANJE NO20 NP16
F REFLEKSNI VODOKAZ NO20 NP25
G NIVOREGULATOR NO20 NP25
H NIVOSKLOPKA NO50 NP25
I MANOMETAR R 2/2″ NP40
J PRESOSTATI R 2/2″ NP40
K ODZRAČIVANJE R 2/2″ NP40
L ULAZNI OTVOR mm 220/320 300/400 300/400
M OTVOR ZA ČIŠĆENJE NO100 NP16 NO150 NP16 NO150 NP16
N TERMOSTAT DIM. PLINOVA R 1/2″ R 1/2″ R 1/2″